دکتر سامان سلمانی متخصص داخلی دام کوچک ومدیر بخش داخلی بیمارستان دامپزشکی زاگرس
شماره تماس مستقیم:09183888861